Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Thiết lập cơ sở cho thông tin của bạn


Thẩm định lỗ hỏng có giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu thập thông tin từ các mạng với công cụ quét tiêu chuẩn doanh nghiệp. Sẽ rất hữu ích khi quét qua các khu vực mạng lớn như một phép chấm điểm chuẩn thường xuyên và như một sự chuẩn bị trước khi dựa vào người kiểm thử thâm nhập.

Bước tiếp theo – Kiểm thử xâm nhập


Kiểm thử bảo mật là một cuộc tấn công mô phỏng được cấp phép trên hệ thống, mạng hoặc ứng dụng trong doanh nghiệp nhằm xác định các lỗ hỏng có thể bị khai thác. Nhân viên kiểm thử xâm nhập MXC được cấp chứng chỉ từ CREST sẽ phân tích các lỗ hỏng được tìm thấy trong cuộc tấn công mô phỏng vào doanh nghiệp để khắc họa về tiềm năng ảnh hưởng kinh doanh và các phương pháp khắc phục.

Kiểm thử xâm nhập ứng dụng web

Kiểm thử xâm nhập ứng dụng di động

Kiểm thử xâm nhập hạ tầng

Kiểm thử xâm nhập ứng dụng web

Kiểm thử xâm nhập ứng dụng di động

Kiểm thử xâm nhập hạ tầng

Đánh giá từ khách hàng


Cơ cấu tổ chức


NHẬN DẠNG

ways adversary could breach your defenses

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

and respond to your next attack

PHẢN ỨNG

Đào tạo nhân viên, quy trình và công nghệ của bạn và phản ứng với cuộc tấn công trong tương lai

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)

NHẬN DẠNG

ways adversary could breach your defenses

BẢO VỆ

PHÁT HIỆN

and respond to your next attack

PHẢN ỨNG

Đào tạo nhân viên, quy trình và công nghệ của bạn và phản ứng với cuộc tấn công trong tương lai

KHẮC PHỤC

Red Team (tấn công)