Công việc của chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Chúng tôi giúp các khách hàng của mình với


Chiếc lược, phát triển và triển khai về pháp lý và sự tuân thủ khuôn khổ.

Chẩn đoán sự tuân thủ trong các lĩnh vực kinh doanh chính

Cung cấp bải huấn luyện về các điều khoản pháp lý mới mà sẽ ảnh hưởng đến bạn.

Chuyên viên pháp lý Hong Kong


Các chuyên gia của chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ ở môi trường pháp lý của Hong Kong tập trung vào các yêu cầu của SFC, HKMA và IA. Dựa vào vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú về pháp luật địa phương và sự hài lòng dịch vụ luôn ở mức tuyệt vời đã cho phép chúng tôi xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng trong nhiều năm.

Đánh giá từ khách hàng


Cách tiếp cận


MXC khuyến cáo các công ty tuân thủ các yêu cầu an ninh mạng của địa phương trong các ngành như:

  1. Biện pháp củng cố an ninh mạng của HKMA: đặc biệt chú trọng vào (intelligent-led Cyber-Attack Simulation Testing "iCAST") tháng 12 năm 2016.
  2. Hướng dẫn của SFC cho việc giảm thiểu rủi ro về các lỗi tấn công liên quan đến giao dịch trên mạng Internet: xác thực 2 bước, quản lý bảo mật cơ sở hạ tầng, quản lý an ninh mạng, bảo vệ và giám sát các tài khoản giao dịch của người dùng, tháng 4 năm 2018.
  3. Thông báo của MAS về duy trì mạng: tải khoản quản trị, bản vá bảo mật, các chuẩn bảo mật, tường lửa, công cụ phòng chống virus và xác thực đa yếu tố, thasgn 9 năm 2018.
  4. Hướng dẫn của Cơ quan bảo hiểm Hong Kong về an ninh mạng, chiến lược bản mật khuôn; sự quản trị; xác định, đánh giá lỗ hỏng và kiểm soát; liện tục giám sát, tháng 11 năm 2018